PerihalPialaDunia2018

30 Dec 2017 15:29
Tags

Back to list of posts

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx .dnanukem izoB 7102 ilos rad ajidnajlniF iinomarhaq iagiL itanoipmeC AFEU 8102 ilos rad ik ,eohno ionsitsi aB ,darod ducuv imtah itahoritsi 8102 ilos ijam 72 av 12 iohlos injaB rad ,dnaadus sivanmon ikasep iohizoB iduman 03 rad ik ,enoragizoB ioraB .drak dnahox takris loBtuf aB dio nohac iinomarhaq itoqiBosum iiohin iizoB rad ,dnaadravo tsad aB ipmilo ianotsiBot iohizoB rad ik ,notsikicoT iloBtuf iBaxatnum iatsad inozoBloBtuF .dasoB )dasoB dajoB rafan es( muj-32 idazmon AFIF inirixo iBinoc za dajoB Baxatnum iatsad ,itoBoxitnizasep iatsad zA .danuk raBmon ordazmon 03 ikasep iohrdak nilavva dajoB atsad kaj raH Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 .dnadravo tsad aB AFIF inozoBloBtuF iajistaredefnoK 1202 aB loBtuf iinohaC imoC inoBiloahG .dus dahox rozugraB ikinzuL ihogsizrav rad vaksaM rad luji 51 rad laniF .drak dahox izoB izoB 46 ,dnarigjoc rhas 11 rad ik ,karhas 21 raD .loBtuf iinohac imoC iohizoB nilavva .drak dnahox mah amanaP av ajidnalsI ,eloh rad ,ohajirsan amah rad koritsi iatsad kaj ohnat ,ajilizarB av nomlO iohatsad almuc no za ,4102 ilos rad adnajo iohizoB inirixo iohizoB 02 ,atsad 23 zA .dnavasem adrak najjaum itamotva inodiqqanum iatsad av isussaxat iohaqiBosum itussavat atsad 13 ik ,dasoBem illim iatsad 23 iohin iacitaN .dnanovatem adrak arodi ortqav iiridum itqav ik ,dnasoBem larU iohhuk iBraio ,iopurva iopurvA rad inoidats iohtoosni za ekaj ohno iamaH .dasoBem 6002 ilos za inohac iBulk nitsuxan nI .darod roraq ajisuR iajistaredeF rad ,tsaadravo tsad aB ornsac iickoritsi iququh 0102 ilos irBaked 2 ixir'at rad ik ,no za sap ajisuR rad 8102 ilos iluji 51 ot nuji 41 za no raD .tsaadravo tsad aB AFIF inojoz'a iajistaistossA inodram iillim iohatsad iBinoc za ik ,dasoBem loBtuf iillim imit iatovk kaj ik ,dus dahox loBtuf iinohac imoC nimu-12 mu-8102 iloBtuf iinohac imoC Perihal Piala Dunia 2018

Comments: 0

Add a New Comment

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License